سگ غول پیکر

۲۱دی
باورتون میشه این سگه یا اژدها ؟! سگ غول پیکر فوق وحشی

باورتون میشه این سگه یا اژدها ؟! سگ غول پیکر فوق وحشی

فیلم سگ وحشی قلدر بسیار غول پیکر باورتون میشه این سگه یا اژدها ؟! سگ غول پیکر فوق وحشی سگ قلدر وحشی که با اینکه چندین دور با زنجیر کلفت پیچیدنش بازم میخواد قفس رو بشکنه و سگ های دیگه رو قورت بده …