سگ کانگال

۲۳آبان
جنگ خونین سگ های کانگال با هم / فیلم جنگ حیوانات

جنگ خونین سگ های کانگال با هم / فیلم جنگ حیوانات

سگ کانگال یک نژاد سگ نگهبان احشام بزرگ از استان سیواس ترکیه است. این نژاد سگ جزو سگهای ماستیف قرار دارد. سگهای کانگال از یک پوشش مایل به زرد و پوزه سیاه برخوردار هستند.