چالش عکس ده سال پیش

۰۳بهمن
سردار سلیمانی در چالش عکس 10 سال پیش ! + عکس

سردار سلیمانی در چالش عکس 10 سال پیش ! + عکس

قاسم سلیمانی هم با انتشار عکسی از 10 سال گذشته خود در چالش ده ساله شرکت کرد. قاسم سلیمانی هم با انتشار عکسی از 10 سال گذشته خود در چالش ده ساله شرکت کرد.