ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / جگلاین؛ گربه بی نظیر حاصل جفت گیری جگوار و شیر
جگلاین؛ گربه بی نظیر حاصل جفت گیری جگوار و شیر

جگلاین؛ گربه بی نظیر حاصل جفت گیری جگوار و شیر

جگلاین؛ گربه بی نظیر حاصل جگوار و شیر

جگلاین (Jaglion) حیوانی بسیار نادر است که حاصل جگوار نر و شیر ماده می باشد.برعکس این مورد نیز یعنی توله حاصل از شیر نر و جگوار ماده نیز لیگوار نامیده می شود.

 

 

داغ خفن :   جفت گیری خروس و اردک
فیلم جفت گیری مار

فیلم جفت گیری مار وسط جاده