ایران16 / اخبار / خواندنی و دیدنی / فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش

فصل جفت گیری حیوانات در حیات وحش

 

 

مهره مار

آموزش جفت گیری اسب خارجی / نحوه جفت گیری حیوانات